ОБЩИ УСЛОВИЯ „Върни стар смартфон, купи нов SAMSUNG GALAXY NOTE10 или NOTE10+ с 200 лв. отстъпка“

ОБЩИ УСЛОВИЯ


 „Върни стар смартфон, купи нов SAMSUNG GALAXY NOTE10 или NOTE10+ с 200 лв. отстъпка“

 

РАЗДЕЛ  1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Република България в дистрибуторската мрежа на ВЕГА - 2002 ЕООД  (оттук нататък наричан за краткост „Търговец“).


РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода от 09:00 часа на 08.08.2019 г. до 23:59 часа на 22.08.2019 г. включително (Период на промоцията).


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията имат право да участват всички клиенти на Търговеца, изпълнили Общите условия за участие в Промоцията.  


РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Всеки клиент на Търговеца, направил предварителна заявка за покупка в Периода на промоцията, който върне употребяван смартфон (независимо от марката) на Търговеца (чрез куриер или в офис на Търговеца), получава еднократна отстъпка в размер на 200 лв. с включен ДДС при закупуване на мобилен телефон SAMSUNG GALAXY Note10 или SAMSUNG GALAXY Note10+ , при попълване и спазване на условията посочени в Протокола за предаване и отказ от собственост [Образец 1].
5.2. На връщане подлежат употребявани смартфони, които работят и имат търговски вид и може чрез екрана да се изведе imei на телефона. Към момента на връщане се счита, че клиентът е премахнал/заличил от смартфона всички SIM карти, карти памет, SMS (текстови съобщения), контакти, снимки, всякакви видове изображения и каквато и да е друга лична информация. Търговецът не носи отговорност в случай на неизпълнение на горепосочените действия от страна на Клиента и загуба/кражба на какъвто и да е вид лична или поверителна информация.
5.3. Върнатият смартфон трябва задължително да бъде придружен от Протокол за предаване и отказ от собственост [Образец 1], със собственоръчно попълнени данни и подпис от Клиента.
5.4. Върнатият телефон трябва да бъде доставен до гр. Пловдив; ул. Опълченска 1, чрез куриер или лично предаване, след предварителна уговорка на телефон 032 632 364..


РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

Търговецът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 4.


РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Търговецът има право да прекрати Промоцията (включително по отношение на отделен Участник) по всяко време, без предизвестие, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Правилата на Промоцията и/или при възникване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.


РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Търговецът е администратор на лични данни.
8.2. За валидна регистрация Участниците е необходимо да въведат следните лични данни:
в [Образец 1] “Протокол за предаване и отказ от собственост“ - трите си имена и адрес по лична карта .
8.3. Предоставянето на посочените данни е необходимо изискване за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.
8.4. Администраторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел да се установи изпълнението на условията на Промоцията и за да се предоставят отстъпките. Правното основание за обработване на личните данни е член 6.1, буква (б) от Общия регламент за защита на данните: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците).
8.5. Данните няма да се съхраняват за повече от 12 месеца, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).
8.6. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни: право на информация, право на достъп, право на ограничаване на обработването (когато е приложимо), право на изтриване на техните данни (когато е приложимо), право на възражение срещу обработването (когато е приложимо), право на преносимост на данни и правото на коригиране на данните. Тези права могат да бъдат упражнявани по всяко време, като се подаде искане на адреса на Търговеца. Участниците имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава законите за защита на данните.
8.7. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Търговеца на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Търговеца за изпълнението на Промоцията.
8.8. Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани при спазване на правилата, посочени в законите, уреждащи защитата на личните данни.


РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ

Всички спорове между Търговеца и Участниците относно  ПРОМОЦИЯТА и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.

Изберете категория